top of page

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1- Definities

1.1. Small Happinezz®: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 83490019, handelend onder de naam Small Happinezz®.

1.2. Website: de website van Small Happinezz® is te raadplegen via www.smallhappinezz.com.

1.3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Small Happinezz® en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4. Verkoper: Small Happinezz®

1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Small Happinezz® en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2- Prijzen

2.1. Alle prijzen die Small Happinezz® hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.2. Alle prijzen die Small Happinezz® hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Small Happinezz® te alle tijde wijzigen.

2.3. Verhogingen van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Small Happinezz® niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

2.4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Artikel 3- Betaling

Klant dient betalingen aan Small Happinezz®  volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Small Happinezz® is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 

Artikel 4- Herroepingsrecht

4.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Small Happinezz® binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden op voorwaarde dat:

  • het product niet is gebruikt

  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen

  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

4.2. Binnen de in artikel 4.1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De verzegelde veiligheidssluiting van de bestelde producten dienen nog ongeopend te zijn en producten moeten in verband met de hygiëne ongebruikt zijn.

 

Wanneer uw pakket en/of uw artikelen beschadigd zijn, neemt u dan binnen 48 uur contact op met Small Happinezz®. Stuurt u een foto van wat er kapot naar info@smallhappinezz.com dan nemen wij contact met u op. Vermeld u in uw e-mail uw naam, adres en bestel ID. Wanneer u erachter komt dat u iets verkeerd besteld heeft of dat het niet aan uw wensen voldoet dan kunt u uw bestelling ongeopend en ongebruikt binnen 7 dagen naar ons retourneren, echter zal dit dan wel op eigen kosten zijn en doet u dit altijd in overleg met ons. Doet u er alstublieft een briefje bij met de reden van retour, uw naam, adres, bestel ID etc. De artikelen dienen ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Indien u de volledige bestelling bij schade retourneert zullen alle kosten, inclusief de verzendkosten retour gestort worden. Retourneert u echter een deel van de bestelling dan is dit niet het geval. U dient echter, indien er geen sprake is van schade, zelf de retourkosten te betalen.

4.4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 4.2.

4.5. Klant kan de overeenkomst ontbinden conform artikel 4.1 gestelde termijn door dit ondubbelzinnige wijze kenbaar te maken via info@smallhappinezz.com.

Artikel 5- Levering

5.1. De door Small Happinezz® opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Small Happinezz®.

5.3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Small Happinezz® niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iet anders hebben afgesproken.

5.4. De verkoper vat de uitvoering van de bestelling van de klant aan onmiddellijk, nadat de overeenkomst voor de verkoop van de goederen uit de bestelling is gesloten (in geval van betaling bij ontvangst).

5.5. De leveringswijze en het adres waarop de goederen zullen worden geleverd, moet door de klant bepaald zijn in het bestelformulier.

5.6. Small Happinezz® hanteert de volgende leveringswijzen: DHL Parcel of PostNL.

5.7. De leveringskosten zijn afhankelijk van de gekozen leveringswijze en de gekozen betalingswijze . De klant wordt ingelicht over de leveringskosten voor het goed voordat hij de bestelling indient, dit overeenkomstig artikel 2. Bovendien is er steeds informatie over de huidige tarieven beschikbaar op de website.

5.8. De uitvoeringstijd van de bestelling is de tijd voor het maken van de producten (indien niet op voorraad). De levertijd  van de koerier is hierin niet meegerekend. Na het ontvangst van de betaling ontvangt de klant een berichtgeving over de bestelling met nadere informatie over de levertijd. In beginsel is de levertijd binnen 5 werkdagen na ontvangst betaling.

5.9. Aankopen die op de vrijdag na 15.00 en in het weekend zijn besteld, worden op de maandag na het weekend verwerkt en verzonden. 

5.10. Indien het niet mogelijk is om de bestelling uit te voeren binnen de termijn die in artikel 5.8 hierboven is vermeld, kan de verkoper de klant hierover inlichten door middel van een e-mailbericht dat worden verstuurd naar het adres dat bij de registratie van de account of bij de bestelling is opgegeven, en betaalt daarbij het volledige ontvangen geldbedrag terug, tenzij de klant ermee akkoord gaat om de leveringstermijn voor het goed te verlengen. Dit geldt in het bijzonder voor goederen die worden aangepast aan de individuele behoeften van een concrete klant.

Artikel 6- Garantie en conformiteit

6.1. Small Happinezz® staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Small Happinezz®er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

6.2. Een door Small Happinezz®, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

6.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Small Happinezz® daarvan in kennis te stellen.

6.5. Indien Small Happinezz® de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 7- Klachtenprocedure

7.1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Small Happinezz®, dan kan hij bij Small Happinezz® telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

7.2. Small Happinezz® geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Small Happinezz® binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

Artikel 8- Aansprakelijkheid

8.1. De totale aansprakelijkheid van Small Happinezz® jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

8.2. Aansprakelijkheid van Small Happinezz® jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.3. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Small Happinezz® jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Small Happinezz®.

8.4. De aansprakelijkheid van Small Happinezz® jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Small Happinezz® onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Small Happinezz® ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Small Happinezz® in staat is adequaat te reageren.

8.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Small Happinezz® meldt.

8.6. In geval van overmacht is Small Happinezz® niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Small Happinezz® behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Small Happinezz® gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 9- Persoonsgegevens

9.1. Small Happinezz® verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement. Persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, waaronder het uitvoeren van de bestelling, en het opnemen in een databank ten behoeve van administratie. Indien klant toestemming geeft voor overige verwerkingen en gebruik, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven, handelt Small Happinezz® in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 10- Slotbepalingen

10.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Small Happinezz® gevestigd is.

10.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.

 

Small Happinezz
Lidewijdepad 152
1055 JR Amsterdam

info@smallhappinezz.com

KvK: 83490019

BTW: NL003828510B17

bottom of page